Målbildens utgångspunkter

Stockholmsregionens vision är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Genom en samspelt utveckling i hela östra Mellansverige ökar förutsättningarna för att nå visionen. Östra Mellansveriges städer bör fortsätta utvecklas som en del av en gemensam, funktionell storstadsregion med Stockholm som centrum. Olika orter har olika komplementära roller i den flerkärniga storregionala strukturen.

Storstadsregionernas betydelse för nationell ekonomisk tillväxt och förnyelse ökar. I storstadsregionerna är utbildningsnivåerna, lönerna och etableringsgraden för nya företag högre samtidigt som arbetslösheten och beroendet av socialförsäkringar är lägre. Det är framför allt tjänstesektorn och dess krav på täthet och stora marknader som driver utvecklingen i storstadsregionerna.

Relationen till Stockholm som centrum i storregionen och Arlanda som storregionens internationella flygplats gör att framkomligheten genom och runt Stockholm är en viktig fråga för hela östra Mellansverige.

Täta storstadsregioner kan därtill ge miljöför-delar. Utsläpp av växthusgaser kan begränsas med en mer konkurrenskraftig kollektivtrafik. Tillgängligheten med kollektivtrafik förutsätter att bebyggelsen är tät, särskilt vid stationer och andra knutpunkter. Målbilden bygger på en vidareutvecklad flerkärnig rumslig struktur, där människor, verksamheter och funktioner samlas i orter utmed kommunikationsstråken och i deras skärningspunkter. Regionen som helhet tar del av Stockholmsregionens utbud av arbetstillfällen och behov av arbetskraft. Närliggande orter kan samarbeta för att vidga den lokala arbetsmarknaden. Trafikutvecklingen ska baseras på miljösmarta och konkurrenskraftiga lösningar.

Östra Mellansverige har ett mycket differentierat näringsliv vilket är en styrka. Branschbredden ger goda möjligheter att möta konjunktursvängningar och hjälper regionen att förändras och förnyas. De många olika typerna av verksamheter innebär samtidigt att det finns flera olika produktionssystem i storregionen, som för sin godshantering ställer krav på infrastruktur och transportmöjligheter. En nackdel för näringslivet i hela Sverige är de långa avstånden till marknaderna i Europa, som gör att transporterna blir dyra och långa. Det är därför viktigt att regionens aktörer samarbetar för att skapa effektiva transportlösningar för näringslivet i östra Mellansverige.