Utvecklade storregionala samarbeten

Regionala stadssamarbeten kan ytterligare stärka städernas attraktivitet som ekonomiska motorer i östra Mellansverige. En del städer och marknader samarbetar redan, men samarbetena behöver utvecklas ytterligare.

Om städerna binder samman närliggande lokala arbetsmarknader och prioriterar gemensamt, får invånarna tillgång till en större arbetsmarknad. Västerås-Eskilstuna, Linköping-Norrköping och Uppsala-Stockholm är exempel på städer där samarbete kan leda till större lokala arbets- och bostadsmarknader. Genom samarbetet kan närmarknaden växa. Näringslivet får möjligheter till större inslag av ”storstadsbranscher” med ett diversifierat och varierat näringsliv. När branscherna blir fler, blir också förutsättningarna för ekonomisk tillväxt bättre.

Samarbetena kan också röra andra viktiga storregionala funktioner som tillgången till högre utbildning, forskning, specialistsjukvård och kultur. Även här kan aktörer inom hela storregionen agera samordnat över administrativa gränser.

Samarbetena syftar till att binda ihop och vidga närmarknader som stärker storregionen som helhet. De går inte ut på att omfördela människor och funktioner från Stockholm till andra städer i stor-regionen eller tvärt om.