Konkurrenskraftig kollektivtrafik

Kollektiva persontransporter ska knyta samman östra Mellansveriges olika marknader. Så kan man utnyttja hela arbets- och bostadsmarknadens potential och minska miljöbelastningen från transportsektorn. Det gäller även för transporter inom de större städerna och deras tätortsområden.

Resandet i östra Mellansverige kommer att öka. Utan satsningar på kollektivtrafiken blir andelen bilresor högre. Främst ökar det länsöverskridande resandet. För de långa resorna betyder kortare restid mest, men för resor inom dagligt pendlings-avstånd har turtätheten större betydelse.

De viktigaste framtida storregionala stråken för persontrafik på spår genom östra Mellansverige är ur ett Stockholmsperspektiv:

•  Stockholm/Arlanda–Malmö/Göteborg, via Nyköping/Skavsta, Norrköping, Linköping

•  Stockholm/Arlanda–Oslo, via Strängnäs, Eskilstuna, Örebro

•  Stockholm/Arlanda–Oslo, via Enköping, Västerås, Örebro

•  Stockholm–Arlanda–Uppsala–Gävle.

De storregionala tågförbindelserna går via Stockholms centralstation, vilket ger möjlighet till direktförbindelser från ett flertal orter till storregionens största flygplatser, Arlanda och Skavsta. En ny trafikeringsform har föreslagits: regionpendeln (se figur xx sid XX). Tillsammans med fler direktgående regionaltåg kan den ge kortare restider från de städer som ligger längst bort och en högre turtäthet för områden inom dagligt pendlingsavstånd från Stockholm. Inom Stockholms län kommer regionpendel och pendeltåg att komplettera varandra.

Investeringar i förstärkt spårkapacitet förutsätts på samtliga stambanor till och från Stockholm. På sikt behöver även kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet förstärkas ytterligare, utöver Citybanan.