Målbildens funktion och avgränsning

Målbilden är en rumslig framtidsbild för östra Mellansverige år 2050. Den ska utgöra underlag för gemensamma planeringsfrågor i östra Mellansverige och vägleda vid beslut om utveckling och planering i Stockholms län. Målbilden kommer därmed att vara en utgångspunkt vid länsöverskridande samarbeten mellan Stockholms län och andra delar av östra Mellansverige. Den kan underlätta en gemensam förståelse för och diskussion om hur städer och deras omland i östra Mellansverige kan samspela med varandra och med Stockholmsregionens olika stadskärnor.

Det är angeläget att de berörda aktörerna fortsätter föra en dialog kring arbetet med att utveckla en gemensam syn på den övergripande storregionala rumsliga strukturen. Målbilden ska ses som en plattform för vidare diskussion och samarbete. Fördjupningar kan med fördel göras länsvis eller i form av delregional samverkan inom ramen för de ingående länens regionala utvecklingsprogram. Fördjupningar kan också ske i planeringen av transportinfrastruktur och inte minst i arbetet med kommunernas översiktsplaner. Stockholmsregionen kommer att aktivt ta initiativ till en fortsatt process i nära samverkan med berörda parter. Stockholmsregionen bör delta i en fortsatt process om regionfrågorna i samverkan med berörda kommuner och landsting.

Målbilden är Stockholmsregionens utblick över östra Mellansverige i ett rumsligt perspektiv. Fokus ligger på relationen mellan Stockholms län och övriga län. Utöver dessa relationer finns en rad andra relationer som bilden inte omfattar, men som är viktiga i östra Mellansverige. Dessa kan utvecklas i gemensamt storregionalt arbete framöver.