Gemensam utveckling i östra Mellansverige med sikte mot 2050

I östra Mellansverige finns idag sammantaget en stor arbets- och bostadsmarknad, ett väl utbyggt utbildningssystem och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Att samspelet i regionen fungerar effektivt är viktigt såväl för regionens som för Sveriges fortsatta utveckling. De funktionella sambanden i östra Mellansverige är påtagliga och i takt med att regionen integreras blir de också allt viktigare. Därmed ökar också betydelsen av samarbeten inom en allt större region.

Östra Mellansverige har en flerkärnig ortsstruktur. Vägar, järnvägar och vattenvägar binder samman städer och tätorter. Dessa nät och knutpunkter bildar synliga, karakteristiska strukturer som ännu idag präglar östra Mellansverige.

Till östra Mellansverige räknas Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs och Östergötlands län. Östra Mellansverige har drygt 3,5 miljoner invånare. Till år 2050 beräknas folkmängden öka till nästan 5 miljoner invånare. Befolkningsökningen väntas ske i storregionens större städer. Växande städer påverkar sitt omland, såväl den byggda som den obebyggda miljön.

Utvecklingen i östra Mellansverige medför krav på hur Stockholmsregionen ska fungera. Exempelvis är framkomligheten genom Stockholm en viktig fråga för hela östra Mellansverige. När de regionala stadskärnorna i Stockholms län utvecklas, förbättras tillgängligheten till Stockholmsmarknaden.

Problemen och möjligheterna som följer med ökade befolkningskoncentrationer i de större städerna är gemensamma. På ett flertal områden kan storregionala strategier leda till att resurser utnyttjas bättre. Det kan gälla allt från sociala frågor som integration till frågor om miljökvalitet.

Det finns ett starkt stöd, både inom och utanför länet, för att skapa en gemensam syn på den övergripande storregionala rumsliga strukturen. Många är eniga om att samarbete behövs inom den växande funktionella regionen för att bidra till att östra Mellansverige blir än mer attraktivt. För att skapa bättre förutsättningar för att länka samman marknaderna för arbete, boende, utbildning och företagande och för att minska administrativa hinder för människors fria rörlighet, i enlighet med planeringsmål och åtaganden, har en målbild för östra Mellansverige tagits fram i samarbete mellan de regionala organen i östra Mellansverige.