Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård

Den delregionala utvecklingsplanen antogs av landstingsfullmäktige i maj 2008. Den är en fördjupning av RUFS 2001 och utgör samtidigt ett strategisktunderlag för RUFS 2010.

Skärgården har delats in i fyra delområden medolika förutsättningar och karaktär: norra Roslagskusten, Stockholmsnära kust- och skärgårdsområdet, Södertörns kust och skärgård samt Sörmlandskusten.

Öar utan vägförbindelser till fastlandet – kärnöar
Kust- och skärgårdsplanens inriktning

 • På öar utan vägförbindelse bör ny bebyggelse i förstahand tillkomma i byar och samhällen på kärnöar med grundläggande samhällsservice, som skola och kollektivtrafikförsörjning året runt.
 • Kärnöarna bör ha tillgång till ett varierat utbud av bostäder för permanentboende.
 • Ny bebyggelse anpassas till tillgången på sötvatten och till känsliga marina miljöer.
 • Befintlig bebyggelse bör vara ansluten tilländamålsenliga anläggningar för vattenförsörjning och avloppshantering.

Öar utan vägförbindelse till fastlandet – övriga öar
Kust- och skärgårdplanens inriktning

 • Ny bebyggelse kan tillkomma genom avstyckning i anslutning till befintlig bebyggelse om det finns ändamålsenlig vatten- och avloppsförsörjning och kollektivtrafik.
 • Befintlig bebyggelse bör vara ansluten till ändamålsenliga anläggningar för vattenförsörjning och avloppshantering.
 • Ny bebyggelse anpassas till tillgången på sötvatten och till känsliga marina miljöer.
 • Ny bebyggelse bör undvikas på obebyggda öar.

Öar utan vägförbindelse till fastlandet – ytterskärgården
Ytterskärgården omfattar de yttre delarna av skärgårdsområdet i en linje från Arholma till Utö, utanför Tjockö, Blidö, Möja, Runmarö, Nämdö och Ornö.
Kust- och skärgårdplanens inriktning

 • Ny bebyggelse bör undvikas. Befintlig bebyggelse bör vara ansluten till ändamålsenliga anläggningar för vattenförsörjning och avloppshantering.
 • Ytterskärgårdens karaktär av ostört natur- och kulturlandskap med vidsträckta arkipelager ska behållas och skyddas.

Fastlandet och öar med bro, tunnel och statlig färja
Kust- och skärgårdplanens inriktning

 • På öar med vägförbindelse bör det finnas ett varierat utbud av permanentbostäder.
 • Ny bebyggelse kan tillkomma inom befintliga samhällen, byar eller redan bebyggda områden, om det finns långsiktig vatten- och avloppsförsörjning samt kollektivtrafikförsörjning.
 • Befintlig bebyggelse bör vara ansluten till ändamålsenliga anläggningar för vattenförsörjning och avloppshantering.
 • Ny bebyggelse bör anpassas till tillgången på sötvatten och till känsliga marina miljöer.
 • Ny bebyggelse bör inte tillkomma om det inte går att säkerställa att hänsyn tas till vattenkvaliteten i vattendrag och grunda havsvikar och till andra natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Nationella och regionala vägar, spår, farleder,stombusslinjer och linjetrafik på vatten Kust- och skärgårdplanens inriktning

 • Mark och vatten bör hållas tillgängliga för den nationella och den regionala trafikförsörjningen. De som planerar för ändrad markanvändning bör analysera förutsättningarna för transportsystemets utbyggnad, funktionalitet och samspel med bebyggelsen.
 • Replipunkterna är strategiska bytespunkter mellan kärnöar och kommuncentrum eller Stockholms city. Vid replipunkterna bör utrymme reserveras för vänd- och lastningsplatser, parkering, bryggor samt för terminaler för gods och passagerare. Långsiktiga alternativ för replipunkterna Årsta och Dalarö bör utredas för framtida behov.
 • Möjligheter att förbättra inseglingsförhållandena till regionens hamnar säkerställs genom reservat för nya eller ändrade stomfarleder.
 • Mark för spårtrafik längs kusten mot Norrtälje bör reserveras i den kommunala planeringen.

Större regionala terminaler, anläggningar och verksamheter med tunga transporter Kust- och skärgårdplanens inriktning

 • Mark och vatten bör hållas tillgängliga för regionalförsörjning med gods, varor, maskiner, energi,avfall och annat som kräver tunga transporter. Skyddsavstånd till annan bebyggelse och till områden med känsliga natur-, kultur- och rekreationsvärden bör beaktas.
 • Förutsättningar för samverkan mellan land- och sjötransporter bör särskilt uppmärksammas. Berörda kommuner och trafikhuvudmän bör planera tillsammans.

Militära övningsområden och skjutfält Kust- och skärgårdplanens inriktning

• Villkor för ändrad användning av tidigare militära övningsområden preciseras enligt miljöbalken och annan tillämplig lagstiftning.