TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Regional struktur

Det här kapitlet ger en samlad bild av regionens rumsliga strukturer. Kapitlet tydliggör den regionala struktur som blir det sammantagna resultatet av åtaganden som beskrivs i kapitel 3 och de rumsliga inriktningar och förhållningssätt som redovisas i det följande. Inledningsvis lyfts Stockholmsregionen fram i relation till östra Mellansverige, sammanfattat i en målbild. Efter det följer en redogörelse för den övergripande rumsliga inriktningen i Stockholms län. Kapitlet fortsätter sedan med en redovisning av utvecklingen av olika delstrukturer: bebyggelsestruktur, transportsystem, grönstruktur och landskap, blåstruktur och vatten samt teknisk försörjning. Slutligen görs under rubriken ”Plan-beskrivning” en genomgång av de regionala intressen och funktioner som ska tillgodoses.

Den långsiktiga målbilden för östra Mellan-sverige fokuserar på ortsstruktur och storregionala samband. Planbeskrivningen med plankartan för Stockholms län ger vägledning i frågor om mark- och vattenanvändning samt lokalisering av bebyggelse och anläggningar.

 • Gemensam utveckling i östra Mellansverige med sikte mot 2050. Läs mer
 • Övergripande rumslig inriktning för Stockholms län. Läs mer
 • Utveckling av regionens delstrukturer. Läs mer
 • Regionala stadskärnor. Läs mer
 • Grönstrukturen. Läs mer
 • Gröna svaga samband samt tillgänglighet till gröna kilar, tysta områden och vatten. Läs mer
 • Utveckling av kollektivtrafiksystemet. Läs mer
 • Utveckling av vägsystemet. Läs mer
 • Vägar och spår på lång sikt. Läs mer
 • Planeringsläget för flygplatser i Stockholmsregionen. Läs mer
 • Tekniska försörjningsanläggningar. Läs mer
 • Vattenskyddsområden. Läs mer
 • Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård. Läs mer
 • Riksintressen naturvård, kulturmiljövärden och rörliga friluftslivet. Läs mer
 • Utredningsområden för större vindkraftsanläggningar på land, i havet och i Mälaren. Läs mer