Regional struktur

Det här kapitlet ger en samlad bild av regionens rumsliga strukturer. Kapitlet tydliggör den regionala struktur som blir det sammantagna resultatet av åtaganden som beskrivs i kapitel 3 och de rumsliga inriktningar och förhållningssätt som redovisas i det följande. Inledningsvis lyfts Stockholmsregionen fram i relation till östra Mellansverige, sammanfattat i en målbild. Efter det följer en redogörelse för den övergripande rumsliga inriktningen i Stockholms län. Kapitlet fortsätter sedan med en redovisning av utvecklingen av olika delstrukturer: bebyggelsestruktur, transportsystem, grönstruktur och landskap, blåstruktur och vatten samt teknisk försörjning. Slutligen görs under rubriken ”Plan-beskrivning” en genomgång av de regionala intressen och funktioner som ska tillgodoses.

Den långsiktiga målbilden för östra Mellan-sverige fokuserar på ortsstruktur och storregionala samband. Planbeskrivningen med plankartan för Stockholms län ger vägledning i frågor om mark- och vattenanvändning samt lokalisering av bebyggelse och anläggningar.

 • Gemensam utveckling i östra Mellansverige med sikte mot 2050. Läs mer
 • Övergripande rumslig inriktning för Stockholms län. Läs mer
 • Utveckling av regionens delstrukturer. Läs mer
 • Regionala stadskärnor. Läs mer
 • Grönstrukturen. Läs mer
 • Gröna svaga samband samt tillgänglighet till gröna kilar, tysta områden och vatten. Läs mer
 • Utveckling av kollektivtrafiksystemet. Läs mer
 • Utveckling av vägsystemet. Läs mer
 • Vägar och spår på lång sikt. Läs mer
 • Planeringsläget för flygplatser i Stockholmsregionen. Läs mer
 • Tekniska försörjningsanläggningar. Läs mer
 • Vattenskyddsområden. Läs mer
 • Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård. Läs mer
 • Riksintressen naturvård, kulturmiljövärden och rörliga friluftslivet. Läs mer
 • Utredningsområden för större vindkraftsanläggningar på land, i havet och i Mälaren. Läs mer