Plankarta och målbild

Flera av planeringsmålen och åtagandena som finns i kapitel 2 Förutsättningar, planeringsmål och åtaganden, återspeglas i en plankarta med planbeskrivning för Stockholms län år 2030 och en målbild för östra Mellansverige år 2050.

Plankarta och målbild redovisas i kapitel 3 Regional struktur. Dessa bilder visar en önskvärd utveckling av den fysiska strukturen i länet på medellång sikt och i storregionen på lång sikt.

Gå in på respektive kapitel om plankarta respektive målbild under Regional struktur för att läsa de fullständiga texterna om dess utgångspunkter, funktion, inriktning etc.

Länk till pdf

 

Länk till pdf

Plankartan för Stockholms län ger vägledning i frågor om mark- och vattenanvändning samt lokalisering av bebyggelse och anläggningar. Avgränsningar och sträckningar är schematiska. Plankartan visar regionala prioriteringar mellan olika intressen. Den slutliga avvägningen görs på kommunal nivå.

 

Målbilden är en rumslig framtidsbild för östra Mellansverige år 2050. Den är tänkt att underlätta en gemensam diskussion om hur marknaderna för arbete, boende, utbildning och företagande kan länkas samman. Målbilden är en plattform för vidare samarbeten.