Säkra värden för framtida behov

Planeringsmål – det här ska vi uppnå till 2030

För natur-, kultur- och rekreationsvärden

• Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas och vidareutvecklas.
• Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten har god ekologisk status.

För klimat, energi och transporter

• Bebyggelsemiljöer och transportsystem är energieffektiva.
• Regionen påverkar klimatet väsentligt mindre.
• Betydligt färre invånare är utsatta för störningar som påverkar hälsan negativt.
• Transporternas risker och negativa effekter på miljön har minskat.

För resurshushållning och försörjningssystem

• De tekniska systemen för energi, avfall, vatten, avlopp och massor är effektiva, robusta och flexibla samtidigt som de har minimal klimat-påverkan och utgår från ett kretsloppsperspektiv.
• Försörjningen av dricksvatten och reservvatten är säkrad.
• Anläggningar för försörjning, varuhantering och mellanlager finns i logistiskt gynnsamma lägen.