Planeringsmål och åtaganden ger resultatinriktat utvecklingsarbete

De sex regionala strategierna behöver konkretiseras för att tydligare ange vägen mot de fyra målen och visionen att Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Därför följer nedan planeringsmål som ska uppnås, samt åtaganden som ska leda mot målen, uppdelade på de sex regionala utvecklingsstrategierna. Det finns dock inga gränser mellan strategierna; alla planeringsmål och åtaganden är en helhet.

Planeringsmålen ska användas för att styra och följa upp planeringsarbetet. Tidsperspektivet för planeringsmålen är 20 år; resultaten ska alltså kunna nås till år 2030. I många fall kan det dock vara relevant med etappmål på kortare sikt. Planeringsmålen är formulerade så att de antingen ger en bild av det färdiga resultatet eller beskriver den förändring som ska ske jämfört med nuläget. Planeringsmålen är alltså en viktig del i en samlad styrning och uppföljning av RUFS 2010.

Åtagandena anger vad som ska göras för att uppnå planeringsmålen. Vissa åtaganden berör i huvudsak en enda aktör. Då räcker det med att denna aktör gör sitt för att åtagandet ska förverkligas. Många gånger krävs det dock att flera aktörer medverkar till att genomföra ett åtagande. På områden där det är särskilt angeläget att få till stånd insatser som involverar flera aktörer är det lämpligt att ta fram särskilda handlingsprogram för genomförandet av RUFS. Tankarna bakom handlingsprogrammen beskrivs närmare i kapitel 7.

Plankarta och målbild

Många av planeringsmålen och åtagandena som redovisas i kapitel 3 återspeglas i en plankarta med planbeskrivning för Stockholms län år 2030 och en målbild för östra Mellansverige år 2050. Plankarta och målbild redovisas i kapitel 4. Dessa bilder visar en önskvärd utveckling av den fysiska strukturen i länet på medellång sikt och i storregionen på lång sikt.

Planeringsmål per strategi: