Terminaler och anläggningar

Hamn

De redovisade hamnarna är passagerarterminaler och hamnar för gods. De är viktiga delar av näringslivets transportsystem och de styr godstransportflöden till och genom länet. Hamnar kommer också i framtiden att utgöra noder för långväga godstransporter. De behövs bland annat för regionens försörjning av varor, bränslen och material och ingår i regionens försörjnings- och transportsystem. Färjehamnarna är väsentliga för Sveriges inomeuropeiska handel österut. De centrala hamnarna är viktiga för Stockholms attraktivitet som besöksort.

Förhållningssätt
En effektiv regional godstransportstruktur bygger på att hamnarna har goda farleder och landanslutningar. Förutsättningar för samordning bör ges särskild uppmärksamhet eftersom olika transportslag naturligt strålar samman kring hamnarna. Skyddsavstånd med hänsyn till buller och andra störningar bör beaktas, liksom risken för konflikter med eller påverkan på vattenresurser.

Flygplats

Stockholmsregionens två flygplatser är Arlanda och Bromma. Arlandas roll som internationellt flygplatsnav är central för regionens och för hela landets utveckling. För den internationella tillgängligheten är även övriga trafikflygplatser i östra Mellansverige viktiga. Sveriges strategiska och konkurrenskraftiga läge mellan Nordamerika och Asien ger förutsättningar att utveckla Arlanda som flygfraktterminal.

Förhållningssätt
Möjligheterna att ta sig till Arlanda med kollektivtrafik behöver förbättras. Arlanda bör integreras bättre i det regionala och nationella järnvägssystemet. Flygplatsens funktion behöver stärkas genom fler flyglinjer. Beredskap bör även finnas för att bygga en fjärde rullbana. Det finns stor potential att stärka Arlandas funktion som flygfraktterminal, vilket också förutsätter god tillgänglighet till flygplatsen i vägsystemet. Bromma bör behållas som länets andra flygplats med betydelse för främst affärsflyg.

Terminalområde

Strategiskt belägna terminalområden kan erbjuda god tillgänglighet för godstransporter och möjliggör samverkan mellan trafikslag. Terminalområdena kan också bidra till att öka regionens konkurrenskraft och skapa ett mer miljöeffektivt transportsystem för godstransporter till och genom länet.

Förhållningssätt
I länets yttre delar bör strategiskt belägna områden hållas tillgängliga för storskaliga anläggningar för varuhantering. Inom dessa områden bör även utveckling av verksamhetsanknuten service och tjänster stimuleras. Inom befintliga centralt belägna terminalområden bör distributionsterminaler som främst försörjer regioncentrum prioriteras. Regionen kan indelas i ett antal trafiksektorer med utgångspunkt i kapacitetsstyrka, radiella vägar och järnvägar. Inom respektive radiellt kommunikationsstråk ut från regioncentrum bör en stödjepunkt för varuhantering etableras i logistiskt goda lägen. För verksamhetsområden med tillgång till järnväg bör utrymme reserveras för mindre omlastningspunkter. Skyddsavstånd med hänsyn till buller och andra störningar bör beaktas, liksom risken för konflikter med eller påverkan på vattenresurser.

Energianläggning

De stora energianläggningarna av regional betydelse förser länet med basproduktion av värme och i framtiden även i ökande grad med elektricitet.

Förhållningssätt
Befintliga områden för energianläggningar, som har potential att inrymma en utbyggnad till kraftvärme bör bibehållas. Platser för nya anläggningar bör säkerställas i logistiskt goda lägen (nära hamn eller järnvägsanslutning) eller i närheten till bränsleproduktion. Så möjliggörs en miljöeffektiv hantering av fasta och flytande bränslen. Gemensamma reservupplag bör skapas för fasta biobränslen. Reservupplagen bör ha god logistisk anknytning till de befintliga och tillkommande energianläggningarna. Skyddsavstånd bör beaktas, liksom risken för konflikter med eller påverkan på vattenresurser.

Avfallsanläggning

Avfallsanläggningarna är ytkrävande och störande, men de behövs för en effektiv hantering av avfall. Anläggningarna utvecklas alltmer från deponier till platser för återvinning och en komponent i energiframställning och bränsleproduktion. De ligger genomgående i halvperifera lägen med goda väg- och järnvägsanknytningar.

Förhållningssätt
För att säkerställa en effektiv hantering av avfall framöver behöver de anläggningar som är av regional betydelse bibehållas och utvecklas. De stora anläggningarnas effektiva avfallshantering är beroende av att hela behandlingskedjan fungerar, det vill säga att det finns utrymme för insamling, sortering och återvinning på många lokala platser. Avfallssektorn integreras alltmer i energisektorn genom avfallsförbränning och biogasproduktion. Sektorn behöver därför även rumsliga lösningar för detta ändamål. Skyddsavstånd bör beaktas, liksom risken för konflikter med eller påverkan på vattenresurser.

Vattenverk

Vattenverken vid Mälaren har stor betydelse för regionens dricksvattenförsörjning. Dessa anläggningar levererar dricksvatten till alla kommuner i länet och även till några kommuner utanför länet. De tillhörande näten byggs successivt ut. Det gör att det även går att bygga i länsdelar som annars har bristande möjligheter till vattenförsörjning.

Förhållningssätt
De stora vattenverkens leveranser behöver utvecklas och skyddas. Här är östra Mälarens vattenskyddsområde viktigt. Det framtida behovet av dricksvatten bör klaras genom högre uttag via de stora vattenverken vid Mälaren. Reservvattenkapaciteten i regionen måste höjas och samordnas med vattenverkens ledningsnät.

Reningsverk

Genom de regionala avloppsreningsverken går det att effektivt rena avloppsvatten från nästan alla länets kommuner. Den befintliga ledningsinfrastrukturen påverkar länets bebyggelseutveckling.

Förhållningssätt
Mark för de stora reningsverkens behov bör säkerställas. Det ger på sikt även mer avlägsna kommuner möjlighet att ansluta sig till den bästa möjliga reningstekniken som de stora reningsverken erbjuder. Det är viktigt att vattenförvaltningens krav på god status i alla länets vattendrag koordineras med de stora reningsverkens framtida utsläppsvolymer. För att det ska gå att integrera avloppshanteringen med fjärrvärme- och biogasproduktionen bör mark för nya anläggningar reserveras.