Regionalt transportsystem

Regionalt transportsystem

Kartorna redovisar sammantaget det i utvecklingsplanen utpekade framtida transportsystemet i form av nationellt och övergripande regionalt vägnät samt kollektivtrafikens nationella och regionala spårbundna nät, med utblickar mot angränsande län. Järnväg och regional spårtrafik (tunnelbana, spårväg eller förortsbana) samt övergripande vägnät är indelade i följande kategorier: ny sträckning eller upprustning i befintlig sträckning, reservat med entydig funktion (väg respektive spår) samt reservat där sträckning och trafikslag inte är klarlagt (väg respektive spår). Farleder för gods- och passagerarfartyg redovisas liksom godsspår av nationell och regional betydelse. Den regionala transportinfrastrukturen är viktig för att möjliggöra en sammanhållen bostads- och arbetsmarknad i regionen. Tillgängligheten inom regionen, till andra regioner och internationellt är i sin tur av stor betydelse för regionens attraktivitet och konkurrensförmåga, liksom för befolkningens välfärd.

Förhållningssätt
Kollektivtrafiken ska stödja utvecklingen av de regionala stadskärnorna och av den regionala stadsbygden med utvecklingspotential. Knutpunkterna ska stärkas för att förbättra tillgängligheten med kollektivtrafik ytterligare. Knutpunkter för godstransporter ska stärkas för att gynna multimodala transporter. Transportsystemet ska utformas så att miljö- och klimatpåverkan begränsas och tillgängligheten och framkomligheten förbättras. Mark- och vattenområden i markerade lägen bör prioriteras för den regionala trafikförsörjningen. Förutsättningarna för transportsystemets utbyggnad, funktionalitet och samordning med bebyggelseutvecklingen, särskilt bostadsbyggandet, ska ges särskild uppmärksamhet.