Landsbygd och skärgård

Landsbygd, skärgård och övrig mark

I dessa områden finns både permanentbostäder och fritidsbostäder. De omfattar värdefulla natur- och kulturmiljöer och är uppskattade utflykts- och besöksmål, särskilt i kust- och skärgårdsområdet och vid Mälaren. Områdena rymmer även areella näringar samt potential för odling av biobränsle och närproducerad mat samt ytor för lokalisering av exempelvis vindkraftverk. Landsbygd och skärgård är viktiga områden för regionens identitet och rekreation samt till viss del för bostadsförsörjningen.

Förhållningssätt
Ny bebyggelse på landsbygden och i kust- och skärgårdsområdet bör anknytas till befintliga samhällen eller redan bebyggda områden. Nya bostäder bör planeras som permanentbebyggelse och lokaliseras efter dessa förutsättningar. Utspridning av bebyggelsen bör undvikas, för att skydda kulturlandskap och stränder och skapa ett bättre underlag för kollektivtrafik, kraftförsörjning och annan infrastruktur. Större utbyggnader och etablering av störande verksamhet bör likaså undvikas i stora opåverkade och tysta områden. Där tillgången till sötvatten är otillräcklig bör möjligheterna till ny bebyggelse begränsas. I omvandlingsområden bör avvägningar mellan lokala och regionala lösningar för vatten och avlopp göras utifrån platsens lokala förutsättningar. Allmänhetens tillgång till stränder bör värnas, särskilt kring Mälaren och i kust- och skärgårdsområdet. Ny bebyggelse bör inte lokaliseras där det finns risk för översvämning. Den bör inte heller lokaliseras i områden av riksintresse för försvaret respektive luftfarten, där det finns risk för höga bullernivåer.

Kärnöar

Kärnöarna ligger i de delar av skärgården som saknar vägförbindelse (bro, tunnel och statlig färja). De bedöms ha förutsättningar för ett utbud av samhällsservice och infrastruktur vilket ger förutsättningar för en långsiktig och robust samhällsstruktur som säkrar grundläggande villkor för fastboende och näringslivsutveckling. Kärnöarna fungerar dessutom som servicepunkter för befolkningen på omgivande öar samt för turismen och friluftslivet.

Förhållningssätt
Ny bebyggelse på kärnöar bör lokaliseras till byar och samhällen. Det ger förutsättning för utveckling av åretruntbostäder, verksamheter och service med hänsyn till natur- och kulturvärden. Det ger också möjlighet till utveckling av miljöanpassade system. Kärnöarna bör erbjuda ett varierat utbud av bostäder för permanentboende. Bebyggelsen bör anpassas till tillgången på sötvatten och till känsliga marina miljöer. Allmänhetens tillgång till stränder bör värnas. För kärnöarna bör en bastrafik säkerställas som gör det möjligt att dagligen resa till och från fastlandet året runt.

Replipunkt

Replipunkterna är strategiska bytespunkter för resor mellan kärnöar, kommuncentrum och Stockholms innerstad. De utgör regionalt viktiga länkar för person- och godstransporter till och från kärnöarna.

Förhållningssätt
Bastrafiken bör baseras på de markerade replipunkterna. Åretrunttrafiken i skärgården ska utnyttja kollektivtrafik på land och till sjöss genom snabba landförbindelser via replipunkterna. Vägförbindelser mellan replipunkter och kommuncentrum respektive Stockholms innerstad bör vara goda med kort restid. Utrymme bör reserveras för vänd- och lastningsplatser, parkering, bryggor samt terminaler för gods och passagerare.