Planbeskrivning: Plankarta för Stockholms län 2030

Förhållningssätt till markanvändning och lokalisering

Planen redovisar regionala prioriteringar mellan olika intressen: hur mark och vatten bör användas, och hur bebyggelse och anläggningar bör lokaliseras. De redovisade områdena har olika förutsättningar och funktion och bör i framtiden utvecklas och användas på olika sätt.

Avgränsningar och sträckningar på plankartan är schematiska. Den visar översiktligt hur platsbundna egenskaper och kvaliteter bör tas tillvara. Den visar också hur regionens fysiska strukturer samspelar.

Plankartan redovisar regionala avvägningar av olika intressens markanspråk. Den slutliga avvägningen görs i efterföljande beslut, främst på kommunal nivå.

Nedan beskrivs plankartans olika markanvändningskategorier, vilken regional funktion dessa har och hur den regionala funktionen ska tillgodoses.