Planens miljöpåverkan jämfört med nollalternativet

I ett flertal avseenden bedöms planen medföra positiv miljöpåverkan jämfört med nollalternativet. Det gäller en eller flera miljöaspekter inom alla fokusområden:

  • Regionens klimatpåverkan (cirka 20 procent mindre utsläpp av koldioxid från transportsektorn och 30 procent mindre från bebyggelsesektorn)
  • Transportsystemets omgivningspåverkan (mindre energianvändning, högre emissionseffektivitet, mindre landskapspåverkan)
  • Energiförsörjningen och energianvändningens miljöpåverkan (högre effektivitet i produktion, emission och konsumtion, mindre landskapspåverkan)
  • Vissa folkhälsoaspekter (mindre utsläpp av kväveoxider och partiklar, bättre trafiksäkerhet, dricksvattenkvalitet samt närhet och tillgänglighet till naturen)
  • Klimatförändringarnas miljörisker (översvämningssäker planering och förhöjd havsnivå, säkerställande av dricksvattenförsörjning)
  • Regionens vattenmiljöer och vattentillgångar (minskad näringsbelastning, skydd av vattenmiljöer)
  • Stadsbygdens värden och kvaliteter (fler täta och funktionsblandade stadsmiljöer)
  • Förutsättningar för skärgården och landsbygden (lämpligare bebyggelseutveckling, skydd av miljöer och bevarade fiskbestånd)
  • Regionens grönstruktur (bättre säkerställande och mindre fragmentering, oförändrad eller bättre tillgång till gröna områden, mindre påverkan på tysta områden, mindre kvantitativ habitatsförlust).

Nollalternativet bedöms dock ha vissa fördelar jämfört med planförslaget, främst i de avseenden som en mindre tät bebyggelse är fördelaktig. Det gäller till exempel möjligheterna att bibehålla grönstrukturens rymlighet, säkra kommunal grönstruktur och skapa goda förutsättningar att lokalt hantera dagvatten.