Hur planen beaktar miljökvalitetsmål och andra miljöambitioner

Som grund för miljöbedömningen tog Länsstyrelsen i Stockholms län och dåvarande Region­plane- och trafiknämnden (RTN) i december 2007 beslut om att prioritera följande nio fokusområden i miljöbedömningen av RUFS 2010:

 • Regionens klimatpåverkan
 • Transportsystemets omgivningspåverkan
 • Energiförsörjningen och energianvändningens miljöpåverkan
 • Befolkningens miljörelaterade hälsa
 • Regionens vattenmiljöer och vattentillgångar
 • Klimatförändringarnas miljörisker
 • Regionens grönstruktur
 • Förutsättningar för skärgården och landsbygden
 • Stadsbygdens värden och kvaliteter.

I RUFS 2010 finns miljöaspekter inarbetade såväl i vision och övergripande mål som i planeringsmål och åtaganden. Särskilt vissa planeringsmål är angelägna att uppmärksamma, eftersom de uttrycker miljöambitioner som är helt jämförbara med de bedömningsgrunder som utvecklats i anslutning till miljöbedömningen. Planeringsmålen visar att miljöaspekter är väl integrerade i planförslaget och att många egna miljöambitioner uttrycks. Genom RUFS-processen med samråd, utställning och antagande finns dessutom goda förutsättningar att förankra planeringsmålen hos regionens aktörer.

I MKB:n i samrådsskedet konstaterades för några av de utpekade fokusområdena att miljöpåverkan av samrådsförslaget var för stor. Det gällde framförallt:

 • Regionens klimatpåverkan från transport- och bebyggelsesektorn.
 • Transportsystemets omgivningspåverkan − koldioxidutsläpp, intrångsskador och trafikbuller.

I MKB:n i samrådsskedet påtalades även behovet av att integrera miljöaspekter i planen i större utsträckning, även inom andra fokusområden. Det avsåg att:

 • områden för möjlig vindkraftsproduktion, biobränslelagring eller annan energiinfrastruktur bör pekas ut,
 • negativ påverkan på regionens vattentillgångar och vattenmiljöer av föreslagen bebyggelse- och transportinfrastruktur behöver minska,
 • bebyggelsestrukturen bättre anpassas till klimatförändringarnas miljörisker,
 • den regionala grönstrukturen tydligare skyddas och utvecklas,
 • näringslivsbetingelserna i skärgården och på landsbygden förbättras samt att viktiga miljövärden bevaras.

Inför utställningen har de flesta av dessa miljöaspekter integrerats på ett bättre sätt i planförslaget. Dessutom har miljökonsekvensbeskrivningen gjorts tydligare, med åtskillnad av miljökonsekvenser som följer av själva planförslaget och sådana som är effekter av länets tillväxt och den allmänna samhällsutvecklingen (definierat som nollalternativ).  Därigenom framgår tydligare att planen kan begränsa den negativa miljöpåverkan som följer av länets tillväxt för flertalet av MKB:ns fokusområden. 

Utställningsförslaget bedöms nu sammantaget ge mindre negativ miljöpåverkan än alla andra alternativ som bedömts under processen.

Planens miljöpåverkan jämfört med nollalternativet