Miljöförhållanden och miljöutveckling

Stockholmsregionens livsmiljö är mycket god, med internationella mått mätt. Regionen erbjuder rent vatten, relativt ren luft och många grönområden långt in i den tätbebyggda storstadens centrum. Stockholmsregionen är även en förhållandevis gles storstadsregion. Den är dock på väg att bli mer sammanbyggd, eftersom intresset för att bygga ”stad” har ökat på senare år. Förutsättningar att skapa resurseffektiva system i fysisk och social mening är goda.

Stockholmarna utnyttjar kollektivtrafik för lokala och regionala resor i betydligt högre utsträckning än invånarna i landet i övrigt. Uppvärmningen av regionens bostäder och lokaler genererar mindre utsläpp av koldioxid än i landet i övrigt räknat per person. Detta hänger samman med en hög användning av fjärrvärme och mindre bostadsyta per person.

Miljösituationen i Stockholms län kan översiktligt belysas med hjälp av de svenska miljökvalitetsmålen och hur de uppfylls för närvarande. Behov av åtgärder har konstaterats för nästan alla miljökvalitetsmål. Insatser har bedömts vara särskilt angelägna inom sex områden. Det gäller Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Motivet för att prioritera åtgärder inom just dessa områden är att måluppfyllelsen är svag, att det finns bra förutsättningar för påverkan samt att storstadsregionen har särskilda förutsättningar. Många mål bedöms bli mycket svåra att nå i länet trots ytterligare åtgärder. Det gäller de ovan prioriterade, men även Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv. 

Med något enda undantag bedöms RUFS 2010 komma att påverka miljön i alla dessa avseenden, främst positivt men i några fall även negativt.  Figuren nedan visar berörda miljökvalitetsmål och deras samband med de nio fokusområden som Länsstyrelsen och Region­planenämnden prioriterat för miljöbedömningen.