Planer för uppföljning och övervakning

I anslutning till planarbetet pågår arbete med att utveckla system för uppföljning av genomförande och resultat av RUFS 2010 i sin helhet. 

I ett sådant uppföljningssystem kommer även denna miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning att kunna följas upp, liksom den särskilda sammanställning som Länsstyrelsen och Regionplanenämnden ska besluta om efter det att RUFS 2010 har antagits.