TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Planerade åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka

Ovan har beskrivits hur åtgärder för att förebygga, hindra och motverka negativ miljöpåverkan för en storstadsregion, i många fall sammanfaller med åtgärder för att främja och utveckla regioner. De viktigaste åtgärderna för att minska den negativa miljöpåverkan har beskrivits ovan.

Miljöpåverkan avgörs dock inte av planen i sig, utan av hur föreslagna åtaganden och förhållningssätt beaktas i efterföljande planering samt av hur de genomförs i detalj. Det gäller särskilt vissa åtaganden och förhållningssätt. Som exempel kan nämnas bebyggelsens detaljutformning för att minimera inomhusbuller i bostäder och dess detaljlokalisering för att säkra gröna kilar och svaga gröna samband. I dessa fall är det av avgörande betydelse att miljöbedömningen förs vidare och redovisas i nya MKB för efterföljande planer och program. Även när det gäller vidareutveckling av stadsbygdens värden och kvaliteter genom förtätning, funktionsblandning och bevarat kulturarv är det i hög grad en fråga för efterföljande kommunal planering att tillgodose dessa mål och åstadkomma en god bebyggd miljö.