Planerade åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka

Ovan har beskrivits hur åtgärder för att förebygga, hindra och motverka negativ miljöpåverkan för en storstadsregion, i många fall sammanfaller med åtgärder för att främja och utveckla regioner. De viktigaste åtgärderna för att minska den negativa miljöpåverkan har beskrivits ovan.

Miljöpåverkan avgörs dock inte av planen i sig, utan av hur föreslagna åtaganden och förhållningssätt beaktas i efterföljande planering samt av hur de genomförs i detalj. Det gäller särskilt vissa åtaganden och förhållningssätt. Som exempel kan nämnas bebyggelsens detaljutformning för att minimera inomhusbuller i bostäder och dess detaljlokalisering för att säkra gröna kilar och svaga gröna samband. I dessa fall är det av avgörande betydelse att miljöbedömningen förs vidare och redovisas i nya MKB för efterföljande planer och program. Även när det gäller vidareutveckling av stadsbygdens värden och kvaliteter genom förtätning, funktionsblandning och bevarat kulturarv är det i hög grad en fråga för efterföljande kommunal planering att tillgodose dessa mål och åstadkomma en god bebyggd miljö.