Planens bidrag för att begränsa klimatpåverkan

Planens sammantagna miljöpåverkan bedöms även i den nu aktuella versionen kunna bli betydande, främst till följd av transportsystemets klimatpåverkan.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan har en hög prioritet i Stockholms län och i RUFS 2010. I planförslaget finns mål satta för utsläppsminskningen av växthusgaser. Det finns också åtaganden om att sätta sektorsvisa mål.

Planens åtaganden bidrar till att dämpa Stockholmsregionens klimatpåverkan i olika avseenden. Planen är fördelaktig främst genom att regionens fysiska struktur – som redan är robust – förstärks ytterligare och kombineras med genomförande av en bred uppsättning åtaganden som rör transport- och energisystemen. En strategi som redan har starkt stöd bland länets intressenter är att vidareutveckla en tät och flerkärnig region. Vidare ska bebyggelse och transportsystem utvecklas så att de matchar varandra. Därmed kommer regionen i väsentligt mindre grad att påverka klimatet.

I planförslaget analyseras klimat- och transportsituationen och behovet av ekonomiska styrmedel och incitament påtalas för att nå målen. Det är styrmedel som regionens aktörer inte har rådighet över i dag. Regionens aktörer kan dock agera som påtryckningsgrupp i frågan. Stöd för detta finns i Stockholmsöverenskommelsen.

Flera åtaganden föreslås för att höja kollektivtrafikens kapacitet och kvalitet samt effektivisera energianvändningen och omställningen till förnybara energikällor.  Även några åtaganden i vägsystemet som minskar trängseln i kritiska vägavsnitt har betydelse för att minska utsläppen av växthusgaser.

Den föreslagna bebyggelsestrukturen medför att ytterligare bebyggelse kommer att kunna försörjas med fjärrvärme och ha större inslag av förnybara och fossilfria energikällor. Utan plan (nollalternativet) skulle bebyggelsen komma att fördelas jämnare över länet, vilket medför att underlaget för att ansluta ytterligare bebyggelse till fjärrvärmenäten och knyta samman dessa inte kommer att kunna uppnås på många håll.

Länets invånare kommer att kunna nå regionala stadskärnor samt arbete och service i övrigt med kortare resor och oftare med kollektivtrafik.  Därmed hålls den genomsnittliga energiåtgången per invånare tillbaka och det blir lättare att välja bostäder och lokaler med låg energiförbrukning.