Sammanfattning

RUFS 2010 är både en regionplan enligt plan- och bygglagen och ett regionalt utvecklingsprogram enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete. Planen ska visa regionens samlade vilja i ett långsiktigt perspektiv och vägleda regionens aktörer under de närmaste sex åren.

RUFS 2010 ska vara ett samlande paraply och en grund för en mängd olika planer och operativa insatser – exempelvis i kommunernas planering, mellankommunal samordning, regionala strukturfondsprogram och statlig infrastrukturplanering.

Miljökonsekvensbeskrivningen utgör dokumentationen av den miljöbedömning som gjorts under arbetet med RUFS 2010.

Förutsättningarna för att miljöbedöma en regional utvecklingsplan eller regionplan samt beskriva bedömningsarbetet och dess slutsatser i dokumentet miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skiljer sig påtagligt från motsvarande process för andra planer och program som miljöbedöms. Den översiktliga karaktären hos RUFS 2010 medför att miljöpåverkan är svårare att bedöma i de fall de lokala förutsättningarna har stor betydelse eller är mindre kända. Planförslagets komplexitet och breda arsenal av åtaganden ställer särskilda krav på den bedömningsmetodik som används. Det är många aktörer som fortsatt ska planera och ta beslut om operativa insatser för att planens mål och åtaganden ska kunna genomföras. Vissa frågor kan därför bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.

Planen är således mångfasetterad och miljökonsekvensbeskrivningen skulle därför kunna bli omfattande, med otydlighet och brist på strategisk inriktning som följd. De regler som gäller för miljöbedömningar av planer och program ger dock goda möjligheter att praktiskt hantera detta genom avgränsning. Detta har i hög grad utnyttjats i den nu aktuella utställningsversionen, jämfört med samrådsmaterialet.