1.1 Miljöbedömningens avgränsning och fokusering

Miljöbedömningen har begränsats till tiden fram till år 2030 och till Stockholms län. Bedömningen har också avgränsats till de nio fokusområden som Regionplane­nämnden och Länsstyrelsen efter samråd gemensamt beslutade om i samband med att inriktningen för samrådsförslaget för RUFS 2010 lades fast.

De nio fokusområdena är:

  • Regionens klimatpåverkan
  • Transportsystemets omgivningspåverkan
  • Energiförsörjningens och energianvändningens miljöpåverkan
  • Befolkningens miljörelaterade hälsa
  • Regionens vattenmiljöer och tillgångar
  • Klimatförändringarnas miljörisker
  • Stadsbygdens värden och kvaliteter
  • Regionens grönstruktur
  • Förutsättningar för skärgården och landsbygden.

Arbetet fram till beslutet om de nio fokusområdena och de val som därefter gjorts i olika skeden angående miljöbedömningens innehåll presenteras i kapitel 7, Arbetsprocess.

De nio fokusområdena har förts samman i tre grupper med gemensamma egenskaper i fråga om planeringsmål, åtaganden och förhållningssätt till planförslaget. Det gjordes efter samrådet om RUFS 2010 och den samtidigt remitterade miljökonsekvensbeskrivningen med syftet att ta ett större helhetsgrepp. Med den gruppindelningen blir det tydligare vilka av planens åtaganden som inte obligatoriskt förs vidare för miljöbedömning i efterföljande planer eller program.