TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen under samrådet

Miljökonsekvensbeskrivningens första version remitterades parallellt med planförslagets samrådsversion under perioden juni–november 2008. Av svaren framgår att en stor del av remissinstanserna ställer sig bakom slutsatserna i miljökonsekvensbeskrivningen (se Samrådsredogörelse för RUFS 2010). Remissinstansernas synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen rör i första hand:

  • bristen på nollalternativ 2030
  • bristande överensstämmelse mellan miljökonsekvensbeskrivning och plan
  • svårläst och otydlig miljökonsekvensbeskrivning som borde vara mer strategisk.

Regionplanenämnden har därefter gjort följande ställningstagande inför det fortsatta arbetet med utställningsförslaget RUFS 2010 och miljöbedömningen:

  • Ett nollalternativ för 2030 ska tas fram. Nollalternativet ska visa utvecklingen om planens förslag inte genomförs.
  • Miljökonsekvensbeskrivningen ska göras tydligare och mer strategisk.
  • Resultat från hela miljöbedömningsprocessen ska inarbetas i utställnings­förslaget.