Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen under samrådet

Miljökonsekvensbeskrivningens första version remitterades parallellt med planförslagets samrådsversion under perioden juni–november 2008. Av svaren framgår att en stor del av remissinstanserna ställer sig bakom slutsatserna i miljökonsekvensbeskrivningen (se Samrådsredogörelse för RUFS 2010). Remissinstansernas synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen rör i första hand:

  • bristen på nollalternativ 2030
  • bristande överensstämmelse mellan miljökonsekvensbeskrivning och plan
  • svårläst och otydlig miljökonsekvensbeskrivning som borde vara mer strategisk.

Regionplanenämnden har därefter gjort följande ställningstagande inför det fortsatta arbetet med utställningsförslaget RUFS 2010 och miljöbedömningen:

  • Ett nollalternativ för 2030 ska tas fram. Nollalternativet ska visa utvecklingen om planens förslag inte genomförs.
  • Miljökonsekvensbeskrivningen ska göras tydligare och mer strategisk.
  • Resultat från hela miljöbedömningsprocessen ska inarbetas i utställnings­förslaget.