Tabell

För att göra miljökonsekvensbeskrivningen mer lättläst och tydlig har de nio fokusområdena grupperats efter sina gemensamma egenskaper i planen.  Då har även sambanden mellan fokusområdena blivit tydligare.

Miljökonsekvensbeskrivningen har även gjorts mer strategisk genom att de viktigaste frågorna synliggjorts, det vill säga sådana där planens förslag kan medföra betydande miljöpåverkan. Fokusområdena Regionens klimatpåverkan och Transportsystemets omgivningspåverkan har lyfts fram. Den fysiska strukturens roll och åtaganden för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan, behandlas mer utförligt för de områdena än för övriga fokusområden. De två områdenas kopplingar till fokusområdena Energiförsörjning och energianvändning samt Befolkningens miljörelaterade hälsa är starka. Dessa fyra fokusområden behandlas därför samlat i ett särskilt avsnitt i kapitel 3, Miljöpåverkan av energi- och trafik­system med hänsyn till klimat och hälsa.

Övriga fokusområden kommenteras i kapitel 4 och 5, men i flera fall är planförslagets detaljeringsgrad för låg för att man ska kunna göra en relevant bedömning. De kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder. Då är både bedömningsmetoden och detaljkunskapen om de lokala förutsättningarna bättre.