1.2 Miljöaspekter som integrerats i RUFS efter samrådet

Miljöbedömningen av RUFS 2010 har pågått sedan våren 2007 och har löpande påverkat planarbetet. Samtidigt har förändringar även gjorts i planen med utgångspunkt i de miljöambitioner som uttrycks i planens mål och de synpunkter som kommit in under samrådet.

En förnyad bedömning har efter samrådet om planförslaget gjorts enligt miljöbalkens bestämmelser om vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla och hur den kan begränsas med hänsyn till:

  • bedömningsmetoder och aktuell kunskap
  • planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad
  • allmänhetens intresse.

Vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter och åtgärder.

Avgränsningen är till för att miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen ska bli tydlig och fokuserad, så att det framgår vilka konsekvenser olika beslut kan få.

I första versionen av miljökonsekvensbeskrivningen granskades nära hundra utvärderingsfrågor. Den slutliga versionen har avgränsats betydligt, eftersom möjlig­heterna att på denna översiktliga plannivå göra relevanta bedömningar av miljöpåverkan är begränsade. För flera fokusområden bör frågan om huruvida miljöpåverkan kan bli betydande bättre kunna bedömas i samband med att de efterföljande planerna och programmen prövas.

I det fortsatta arbetet med miljöbedömningen har ett urval av utvärderingsvariablerna förts vidare, och bedömningen har fokuserats än mer inför planförslagets utställning.