1. Inledning

Planen

Regionplanenämnden driver tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län en planeringsprocess för en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) som ska ersätta den tidigare RUFS 2001. Planarbetet genomförs i fem steg, och arbetet befinner sig nu i det fjärde steget:

1.     Program- och strategifas, mars 2006–maj 2007.

2.     Utarbetande av samrådsförslag och samråd, maj 2007–mars 2009.

3.     Samrådsredogörelse, mars 2009.

4.     Upprättande av planförslag för utställning, mars 2009–januari 2010.

5.     Slutligt planförslag, antagande maj 2010. Därefter beslutas om den särskilda sammanställning från miljöbedömningen som ska följa RUFS 2010.

Den regionala utvecklingsplanen tar sin utgångspunkt i den gemensamma visionen att Stockholm ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Visionen har konkretiserats i fyra mål för vad utvecklingsarbetet ska bidra till:

  • En öppen och tillgänglig region
  • En ledande tillväxtregion
  • En region med god livsmiljö
  • En resurseffektiv region

RUFS 2010 kommer att fungera som ett samlande paraply för operativa insatser och ligga till grund för samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer. Planen har formell status både som regionplan enligt plan- och bygglagen (PBL) och som regionalt utvecklingsprogram enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713).

Miljöbedömningen

För alla planer och program som obligatoriskt ska upprättas eller fastställas av en myndighet eller kommun, till exempel ett regionalt utvecklingsprogram, ska en miljö­bedömning göras om genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (miljöbalken 6 kapitlet, 11 paragrafen).

Syftet med en miljöbedömning är att löpande integrera miljöaspekter i planeringen. Miljöbedömningen ska leda fram till ett beslutsunderlag, en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB). När den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, antas ska det framgå av en särskild sammanställning dels hur miljöaspekterna har integrerats i planen, dels hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråden har beaktats.

Miljöbedömningen utgörs av själva processen att integrera miljöambitioner i planeringen och på så sätt bidra till planens miljöanpassning. Processen syftar också till att ge allmänheten, organisationer, myndigheter och andra intressenter möjlighet att påverka planen. Med begreppet miljökonsekvensbeskrivning avses själva dokumentet, beskrivningen.

Både Regionplanenämnden och Länsstyrelsen har beslutat om att RUFS har betydande miljöpåverkan. Båda har även ansvarat för att en miljöbedömning genomförts och för den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram.