7. Arbetsprocess

Miljöbedömningen är en av flera konsekvensbedömningar som görs i arbetet med den regionala utvecklingsplanen. Dels görs en samlad konsekvensbedömning av hur RUFS 2010 når de övergripande målen och bidrar till hållbar utveckling, dels görs denna fördjupade miljöbedömning enligt miljöbalken, i syfte att ytterligare integrera miljöaspekter i planen. Konsekvensbedömningarna ska samspela så att de tillsammans ger ett bra planerings-, samråds- och beslutsunderlag. Särskilt miljöbedömningen är en stödprocess för planeringen.

Miljöbedömningen beskrivs i en miljökonsekvensbeskrivning vars övergripande funktion är att:

  • föra in viktiga aspekter tidigt i planprocessen
  • underlätta alternativ generering och belysning
  • avslöja målkonflikter
  • öka transparensen i planprocessen och underlätta samråd
  • öka förståelsen för planens följder och därmed förbättra underlaget för beslut och samråd.

Tillsammans bildar bedömningarna underlag för bedömning av den regionala utvecklingsplanens förutsättningar att bidra till de övergripande målen i planen och till hållbar utveckling.

Miljöbedömningen ger planeringen underlag för att formulera program, mål, principer och åtaganden. Detta har bedömts med tanke på miljökonsekvenser och möjligheterna att uppfylla miljömålen.  Planering och konsekvensbedömning bedrivits i växelverkan, vilket har lett till en robustare och bättre plan. Att göra en bedömning av samrådsversionen respektive utställningsförslaget för RUFS 2010 är en del i denna växelverkan.

Miljöbedömningsprocessens olika steg visas i figuren nedan.