Förutsättningar för skärgården och landsbygden

Några av planens åtaganden är direkt kopplade till skärgårdens och landsbygdens framtida förutsättningar. Dessutom finns åtaganden som berör förutsättningarna för landsbygden i allmänhet och skärgården i synnerhet. Se matrisen under 5.2.

Bebyggelseutveckling i skärgården

Kust- och skärgårdsområdet är ett vidsträckt geografiskt område med unika natur-, kultur- och rekreationsvärden både på land och i den marina miljön. Markanvändningen i planförslaget ligger i linje med den delregionala utvecklingsplanen för kust- och skärgårdsområdet. Planens förslag på strukturerad kollektivtrafik i skärgården – en bastrafik baserad på nio replipunkter och tretton kärnöar – kan komma att få betydelse för bostadsutvecklingen i skärgården. Den miljöpåverkan som kan antas uppstå vid en sådan förändring bedöms i huvudsak vara positiv.

De offentliga aktörernas förhållningssätt till värden i planfrågor som berör kust- och skärgårdsområdet ska enligt planförslaget preciseras för områden med olika karaktär. Planförslaget lyfter fram behovet av att värna stränderna. I den kommunala planeringen bör detta och andra restriktioner för byggande vid vatten i skärgård och på landsbygden preciseras.

Turismens och friluftslivets miljöpåverkan

Planens inriktning på att utveckla Stockholm som besöksdestination kan stärka såväl landsbygdens som skärgårdens förutsättningar att värna och utveckla viktiga värden för människor och miljö. Om satsningen inte åtföljs av rätta och tillräckliga försiktighetsmått, kan den dock samtidigt leda till såväl ökat slitage som oönskad kommersialisering av regionens unika kultur- och naturvärden.

Landsbygden ska enligt planförslaget ses som en integrerad del av stadsregionen. I åtagandena ingår att i fortsatt regional samverkan utveckla hur värdefulla landskapskaraktärer och -resurser ska behandlas utifrån en helhetssyn på den storstadsnära landsbygden. Beskrivningen av karaktärsfulla landskapsavsnitt behöver fördjupas.

Fiskbeståndens bevarande

I åtagandet att skydda Östersjön behandlas bland annat frågan om Östersjöns alarmerande miljötillstånd och dess förändrade ekosystem och fiskbestånd. En väsentlig del i att ha en levande skärgård är att skydda och bevara grunda vikar och andra viktiga reproduktionsområden för fisk. Detta föreslås ingå i åtagandet att säkerställa och utveckla regionens värden i mark- och vattenlandskapet.

Landsbygden

Länsstyrelsen har beslutat om en regional genomförandestrategi för det nationella landsbygdsprogrammet 2007–2013, för att stödja en positiv och hållbar utveckling av landsbygden, vilket omnämns i planförslaget.