5.3 RUFS innehåll och effekter

RUFS åtaganden och struktur bedöms samlat innebära en positiv miljöpåverkan i fråga om stadsbygdens och landsbygdens värden och kvaliteter. På vissa områden där man kan befara negativ miljöpåverkan bedöms planförslaget kunna medföra en mindre påverkan år 2030, än om regionen skulle utvecklas enligt nollalternativet.

Den tidigare bedömningen från miljökonsekvensbeskrivningen i samrådsskedet ligger i hög grad fast.

 

Specifika bedömningsgrunder i miljökonsekvensbeskrivningen Åtaganden i RUFS 2010
 • Planering för en funktionsblandad tät stad
 • Bevarandet av det karaktäristiska kulturarvet
 • En miljöeffektiv stadsbygd
 • Säkerställande av den regionala grönstrukturen och minimering av fragmenteringen
 • Avsaknad av buller
 • Närhet och tillgänglighet till naturen
 • Biologisk mångfald
 • Bebyggelseutveckling i skärgården
 • Fiskbeståndens bevarande
 • Turismens och friluftslivets miljöpåverkan
 • Skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och grönområden
 • Utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen
 • Gör bebyggelsestrukturen tätare och mer variationsrik
 • Säkra och utveckla värdena i mark- och vattenlandskapet
 • Bevara, utveckla och tillgängliggör de gröna kilarna
 • Utveckla strändernas värden och tillgänglighet
 • Säkra och utveckla kustens och skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden
 • Skydda Mälaren och Östersjön

Jämförelse mellan de specifika bedömningsgrunderna i miljökonsekvensbeskrivningen och åta-ganden i RUFS 2010 för de fokusområdena som handlar om stadsbygd, grönstruktur och skärgård.

Samverkan mellan de regionala delstrukturerna

För bedömningen av hur planen påverkar värden och kvaliteter i stadsbygd och landsbygd berörs i de regionala delstrukturerna för grönstruktur och landskap, bebyggelsestruktur och transporter. Men även Blå struktur och vatten samt Teknisk försörjning är strukturer som kan påverka dessa värden och kvaliteter.