5.2 Önskvärd framtid

De övergripande bedömningsgrunder som använts för värden och kvaliteter i stadsbygd och landsbygd har utvecklats från miljökvalitetsmål och folkhälsomål och framgår av matrisen nedan.

 

Övergripande bedömningsgrunder i miljökonsekvensbeskrivningen Planeringsmål i RUFS 2010
 • Det för länet karakteristiska kulturarvet och regionens övriga kulturhistoriska och estetiska värden bevaras och utvecklas.
 • De tätortsnära grön- och vattenområdena bevaras, vårdas och utvecklas för natur-, kulturmiljö- och friluftsändamål.
 • Den biologiska mångfalden i länet vidmakthålls och livsmiljöer för popula-tioner av arter av vilda djur och växter bevaras eller återskapas i länet.
 • Regionens utomhusmiljö är hälsosam, säker och stimulerande.
 • Stadslandskapet innehåller fler täta, attraktiva, fotgängarvänliga och varierade stadsmiljöer.
 • Bebyggelsen utvecklas i samspel med kollektivtrafikens utveckling. Människor i regionen har god tillgång till arbetsplatser, grönområden, vatten och teknisk försörjning är god.
 • Bostadsbyggandet sker i en takt så att utbudet långsiktigt motsvarar efterfrågan.
 • Bostäderna har hög kvalitet och är väl underhållna.
 • Värdefulla kultur-, natur- och rekreationsmiljöer värnas och vidareutvecklas.
 • Bebyggelsestrukturen är mer ytsnål och energieffektiv och bättre anpassad till kollektivtrafiken.
 • Människor i regionen har god tillgång till tätortsnära natur av hög kvalitet.
 • Stockholmsregionen är en av Europas mest välkända och högklassiga besöksdestinationer.

Jämförelse mellan de övergripande bedömningsgrunderna i miljökonsekvensbeskrivningen och planeringsmålen i RUFS 2010 för de fokusområdena som handlar om stadsbygd, grönstruktur och skärgård.

Jämförelse med planeringsmålen i RUFS 2010

Flera av planeringsmålen i förslaget till RUFS 2010 preciserar värden och kvaliteter i stadsbygd, grönstruktur, skärgård och landsbygd. En jämförelse med de övergripande bedömningsgrunder som utvecklats i miljöbedömningen (se matris ovan) visar att de stämmer mycket väl överens med planens egna miljöambitioner.

En skillnad kan dock kommenteras. I bedömningsgrunderna specificeras att livsmiljön för vilda djur och växter ska bevaras eller återskapas i länet. Hanteringen av biologisk mångfald framgår inte uttryckligen av planeringsmålen, men ingår i de värden som behandlas i flera åtaganden, bland annat åtagandena Säkra och utveckla värdena i mark- och vattenlandskapet, Bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna kilarna samt Skydda Mälaren och Östersjön.