5. Miljöpåverkan på värden och kvaliteter i stadsbygd och landsbygd

Kapitlet sammanfattar miljöbedömningen av RUFS förslag till rumslig struktur 2030 och de åtaganden som bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan på fokusområden inom detta tema:

  • stadsbygdens värden och kvaliteter
  • regionens grönstruktur
  • förutsättningar för skärgården och landsbygden.

Dessa tre fokusområden behandlades var för sig i miljökonsekvensbeskrivningen för samrådsversionen av RUFS 2010, men bedöms i denna miljökonsekvensbeskrivning tillsammans. De har starka beröringspunkter och gemensamma drag i fråga om fortsatt planering och miljöbedömning, där länets kommuner har viktiga uppgifter.