4.3 RUFS innehåll och effekter

Planens förslag till fysisk struktur och åtaganden i fråga om regionens vattenmiljöer och vattentillgångar bedöms sammantaget medföra mindre miljöpåverkan än i samrådsmaterialet. Framför allt behandlas klimatförändringarna med ett mer medvetet förhållningssätt till de risker som klimatets förändringar för med sig, särskilt i fråga om vattenmiljöer och vattentillgångar.

 

Specifika bedömningsgrunder i miljökonsekvensbeskrivningen Åtaganden i RUFS 2010
 • Översvämningssäker planering och förhöjd havsnivå
 • Säkerställande av dricksvatten-försörjning
 • Skydd av vattenmiljöer
 • Minskad näringsbelastning
 • Säkra och utveckla värdena i mark- och vattenlandskapet
 • Säkra dricksvattenresurserna
 • Säkra och utveckla kustens och skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden
 • Skydda Mälaren och Östersjön
 • Expandera, förstärk och koppla samman försörjningssystemen
 • Utveckla småskaliga lösningar för energi, vatten och avlopp i glesa regiondelar
 • Förhållningssätt, vägledning och Planbild 2030 för Blå struktur och vatten samt Teknisk försörjning
 • Grönstruktur och landskap samt delstrukturer avseende bebyggelse och transporter.

Jämförelse mellan de specifika bedömningsgrunderna i miljökonsekvensbeskrivningen och åtaganden i RUFS 2010 för de fokusområden som handlar om vatten och klimatanpassning.