4.2 Önskvärd framtid

I samrådsskedet formulerades övergripande bedömningsgrunder för regionens vattenmiljöer och vattentillgångar, utifrån nationella och regionala miljökvalitetsmål. Dessa framgår av matrisen nedan, där även relevanta delar av RUFS egna planeringsmål lyfts fram, så att det går att jämföra dem. Dessutom behandlas frågan om de pågående klimatförändringarna redan i ett av målen för regionens attraktivitet, En region med god livsmiljö. Det konstateras där att det ingår i en god livsmiljö att den är anpassad till klimatförändringarna.

Övergripande bedömningsgrunder i miljökonsekvensbeskrivningen Planeringsmål i RUFS 2010
  • Länets vatten, inlandsytvatten, vatten i övergångszon, kustvatten och grundvatten uppnår en god status för såväl ytvatten som grundvatten.
  • Regionen är väl rustad för att klara klimatförändringarnas följdverkningar på länets miljövärden och människors hälsa.
  • Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten har god ekologisk status.
  • Försörjningen av dricksvatten och reservvatten är säkrad.
  • Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas och vidareutvecklas.

Jämförelse mellan de övergripande bedömningsgrunderna i miljökonsekvensbeskrivningen och planeringsmålen i RUFS 2010 för de fokusområden som handlar om vatten och klimatanpassning.

Jämförelse med planeringsmålen i RUFS 2010

De övergripande bedömningskriterier som utarbetats för miljöbedömningen har jämförts med planeringsmålen och hur behoven att motverka skador av bland annat översvämningar har behandlats i utställningsförslaget för RUFS 2010. Dessa stämmer väl överens, vilket kan ses som ett tecken på att planförslaget har goda miljöintentioner.

Planeringsmålen fokuserar främst på behovet av skydd för den framtida dricks­vattenförsörjningen, men även på skador på boendemiljöer och bebyggelse som kan behöva motverkas. Målet om bostäders kvalitet kan visserligen innefatta skydd mot översvämningsskador, men det är en fördel om det förtydligas vad som innefattas i planens åtaganden.