3.4 Fortsatt miljöarbete

Planförslaget innehåller ett stort antal åtaganden som helt eller delvis motiveras av miljöskäl. I några avseenden har miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen visat på områden där det är svårt att bedöma om planens egna miljöambitioner kan nås eller inte. Det gäller huvudsakligen planens genomförande, där många aktörer förutsätts aktivt medverka till att åtgärder inom olika åtaganden faktiskt blir genomförda med föreslagen inriktning. I några fall handlar det även om några kvarstående frågor där miljöintegrationen i planen kan utvecklas och förslagen till nödvändiga åtgärder för att nå planeringsmålen fortfarande är otydliga.

Fortsatt planarbete angeläget för precisering av klimatåtaganden

För att nå planeringsmålet i RUFS om minskad klimatpåverkan från transportsystem och bebyggelsemiljöer år 2030 krävs kraftfulla åtgärder inom flera sektorer och samhällsområden.

För att minska regionens koldioxidutsläpp så att klimatmålen nås behövs olika
typer av åtgärder som avser

  • teknikutveckling av fordon och bränslen
  • information
  • ekonomiska styrmedel och incitament samt prisförändringar.

Det är också betydelsefullt att människors livsstil och attityder utvecklas i linje med åtgärderna för att nå klimatmålen. En förutsättning för att planförslagets mål ska bli verklighet är att människor genom ökad kunskap och medvetenhet successivt ändrar sitt beteende och sin livsstil i samspel med olika utvecklingsinsatser.

Potentialen för minskning av koldioxidutsläpp i bebyggelse och energisystem har i planförslaget beräknats till 30 procent sammantaget för olika typer av åtgärder. Minskningen förutsätter liknande typer av åtgärder som för transportsystemet ovan.

Planförslaget tar upp ett antal strategier och åtgärdspaket som behövs för att regionen ska minska sina koldioxidutsläpp. Det är angeläget att potentialen för olika typer av åtgärder om möjligt preciseras i det fortsatta arbetet med RUFS 2010 och när olika åtaganden genomförs. 

Fortsatt miljöbedömning i planens genomförande

Planförslaget har utvecklats sedan samrådet och presenterar nu i flera fall ett regionalt förhållningssätt och/eller pekar ut vilka aktörer som ska säkerställa de angivna förändrings- och utvecklingsbehoven. Flera av planens förslag till åtaganden behöver dock konkretiseras för att det ska gå att bedöma miljöpåverkan.

Behovet av konkretiseringar vid planens genomförande gäller bland annat

  • bullerstörningar från trafiken och befolkningens miljörelaterade hälsa
  • förorenad mark och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

I planförslaget anges att det är ett litet och minskande problem att människor störs av buller i bostaden. Det förutsätter dock att Stockholmsmodellen, med en tyst sida i bostaden, är möjlig att tillämpa vid detaljutformningen. Kunskaperna om buller i storstäder anses dock vara mycket begränsad och det är oklart vad det finns för faktiska kopplingar mellan att utsättas för buller och att drabbas av ohälsa.

Det finns inget åtagande i planförslaget som handlar om förorenad mark. Denna aspekt är dock viktig att ta hänsyn till när kravet på exploatering av tidigare industritomter ökar. Det sägs uttryckligen att äldre terminal- och industriområden bör användas för bostads- och arbetsplatsbebyggelse, vilket bör uppmärksammas i kommunernas fortsatta planering. Naturvårdsverket och Boverket menar att markföroreningar ofta ges för lite fokus i den fysiska planeringen. Frågan väcks alltför sent i samband med att man planerar för och bygger på förorenade markområden.