Transportsystemets omgivningspåverkan

Grunderna för miljöbedömningen av transportsystemets omgivningspåverkan framgår av den matris som redovisats (sidan 28). Utifrån dessa grunder har transportsystemets utsläpp av växthusgaser och energianvändning granskats ovan under fokusområdet Klimatpåverkan.

Övriga bedömningsgrunder för det föreslagna transportsystemets omgivningspåverkan gäller buller, emissionseffektivitet och landskapspåverkan. Trafikbuller och emissionseffektivitet har samband med fokusområdet Befolkningens miljörelaterade hälsa, och behandlas längre fram i detta kapitel. Transportsystemets landskapspåverkan har samband med fokusområdet Regionens grönstruktur, och behandlas tillsammans med detta i kapitel 5, Miljöpåverkan på värden och kvaliteter i stadsbygd och landsbygd.