Matris

Specifika bedömningsgrunder i miljökonsekvensbeskrivningen Åtaganden i RUFS 2010
 • Klimateffektiva transportval/Transport­systemets energianvändning
 • Klimateffektiva uppvärmningsformer och produktionseffektivitet
 • Klimateffektiv konsumtion
 • Transportsystemets emissionseffektivitet/Luftkvalitet och avsaknad av buller
 • Transportsystemets landskapspåverkan/ Närhet och tillgänglighet till naturen
 • Trafiksäkerhet
 • Giftiga ämnen
 • Sätt sektorsvisa mål för regionens utsläppsminskning av växthusgaser.
 • Gör bebyggelsestrukturen tätare och begränsa transporters negativa påverkan.
 • Stimulera mer energi- och resurseffektiva transporter.
 • Utveckla en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig för alla
 • Öka vägkapaciteten i kritiska avsnitt samt styr och begränsa efterfrågan.
 • Säkerställ plats för anläggningar i logistiskt goda lägen.
 • Effektivisera energiförsörjningen och energi­användningen och ställ om till förnybara energikällor.
 • Öka energihushållningen i bebyggelsen
 • Minska transporternas risker och negativa effekter på miljön.
 • Skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och grönområden.
 • Säkra och utveckla värdena i mark- och vattenlandskapet.
 • Bevara utveckla och tillgängliggör de gröna kilarna.
 • Utveckla småskaliga lösningar för energi, vatten och avlopp i glesa regiondelar.
 • Minska avfallsmängden och använd avfall som resurs.
 • Använd offentlig upphandling för att främja innovationer.

Jämförelse mellan de specifika bedömningsgrunderna i miljökonsekvensbeskrivningen och åtaganden i RUFS 2010 för de fyra fokusområdena om klimatpåverkan, miljörelaterad hälsa samt transport- och energisystem.