Energiförsörjningens och energianvändningen miljöpåverkan

Den regionala utvecklingsplanen föreslår ett stort antal åtaganden som direkt eller indirekt har betydelse för regionens energianvändning. Ett antal åtaganden är direkt eller indirekt knutna till transporternas respektive bebyggelsens energieffektivitet och uppmanar till omställning. Ett stort antal åtgärder föreslås för att öka energihushållningen i bebyggelsen. I avsnittet Klimatpåverkan ovan behandlas de åtaganden och aspekter som gäller energianvändning och emissionseffektivitet. 

De specifika bedömningsgrunder som är aktuella för energiförsörjningens och energianvändningens miljöpåverkan finns sammanställda i matrisen på sidan 28, där det också är möjligt att jämföra dessa med de åtaganden som föreslås i planen. Bedömningsgrunden landskapspåverkan har samband med fokusområdet Regionens grönstruktur och behandlas tillsammans med detta i kapitel 5, Miljöpåverkan på värden och kvaliteter i stadsbygd och landsbygd.