Befolkningens miljörelaterade hälsa

Den förväntade befolkningsökningen med påföljande transport- och bostadsbehov kan ge negativa konsekvenser för befolkningens miljörelaterade hälsa. Planförslaget medför både mer positiv och mindre negativ miljöpåverkan, jämfört med om den regionala utvecklingen skulle ske utan plan, enligt nollalternativet. Bedömningsgrunderna för planförslagets påverkan på befolkningens miljörelaterade hälsa gäller

  • luftkvalitet och avsaknad av buller
  • närhet och tillgänglighet till naturen.
  • trafiksäkerhet
  • giftiga ämnen

I planens förslag till åtaganden identifieras en rad viktiga åtgärdsbehov. När man planerar transportsystem och bebyggelse ska man ta hänsyn till störningar som påverkar hälsan negativt. Bland annat ska luftföroreningar och buller begränsas, områden för rekreation och friluftsliv behöver pekas ut och utvecklas och det behövs insatser för att stärka den fysiska miljöns utformning genom att undanröja trafikbarriärer och tillföra upplevelsevärden, mötesplatser och grönska.

I planförslaget anges att buller, utsläpp och partiklar är miljöproblem som bör angripas vid källan. Planen hänvisar till Stockholmsöverenskommelsen, där staten och regionen gemensamt åtagit sig att genomföra åtgärder för att kunna nå de regionala miljömålen. Bland annat anges åtgärder för att minska transportsektorns påverkan på luftkvalitet, buller samt tätortsnära natur- och kulturmiljöer.

Luftkvalitet

Planen innehåller förslag till åtaganden som kan bidra till att skapa en bättre luftkvalitet. Där konstateras bland annat att såväl trängsel som hälsoskäl talar för att styra och begränsa biltrafiken i regioncentrum samtidigt som cykeltrafiken underlättas, helst med separata cykelstråk. Planförslaget förutsätter att man använder olika former av trafikseparering och ökad differentiering av hastigheter, kombinerat med miljözoner, för att förbättra boendeförhållandena.

Luftkvaliteten bedöms bli bättre enligt planens förslag till fysisk struktur och åtaganden. För transportsystemet beräknas utsläppen av både kväveoxider och partiklar minska, såväl totalt som mätt per invånare. Utsläppen av kvävedioxider per invånare beräknas minska med mer än hälften jämfört med nuläget, medan partikelutsläppen väntas minska med drygt 40 procent.

Avsaknad av buller

Att människor störs av buller i bostaden anges i planen vara ett litet och minskande problem. Planförslaget omfattar dock åtaganden med syfte att begränsa bullerstörningar, bland annat att bygga bostäder enligt principen om en ”tyst sida” och att på sikt begränsa buller vid källan, till exempel genom tystare fordon eller dämpande vägbeläggning.

I Stockholmsöverenskommelsen om trafiken anges också att miljöbalken bör ändras. Det gäller bland annat hur miljökvalitetsnormen för buller tillämpas. Avsikten är att förbättra förutsättningarna att bygga tätt i goda kollektivtrafiklägen med avvägda planeringshänsyn.

När det gäller inomhusbuller från trafiken är planens bedömning att det går att minska störningarna till en godtagbar nivå för bostäder, genom medveten utformning och användning av bebyggelse. Med tanke på att människor vistas längre tid inomhus än utomhus bedöms planförslaget vara godtagbart från bullersynpunkt, med hänsyn till de kvaliteter som i övrigt kan uppnås med en tät bebyggelse.

En tät och central bebyggelsestruktur bidrar till att fler invånare utsätts för buller i utomhusmiljön i jämförelse med en mer utspridd bebyggelsestruktur. I dagsläget bor 26 procent av länets invånare i områden med höga bullernivåer utomhus (> 55 dB(A)). Motsvarande andel är 28 procent i nollalternativet och 29 procent i utställningsförslaget.

Samtidigt beräknas antalet invånare med tillgång till tysta områden öka. För vidare bedömning se kapitel 5, Miljöpåverkan på värden och kvaliteter i stadsbygd och landsbygd.

Närhet och tillgänglighet till naturen

Närhet och tillgänglighet till naturen behandlas i kapitel 5, Miljöpåverkan på värden och kvaliteter i stadsbygd och landsbygd.

Trafiksäkerhet

I planen finns inget åtagande som specifikt behandlar trafiksäkerhet. Däremot kan utbyggnader i vägtransportsystemet leda till säkrare vägar, till exempel utbyggnaden av väg 73. Det kan också antas att moderna vägutbyggnader allmänt sett medför säkrare vägar. En utveckling enligt nollalternativet, med sin kraftigare tillväxt av antalet fordon, ger dock en påtagligt försämrad trafiksäkerhet.

Giftiga ämnen

Ett fåtal av planens åtaganden behandlar miljöaspekter som rör frågan om spridningen av giftiga ämnen i samhället. Tydligast är åtagandet att reducera avfallsmängden och använda avfall som resurs när det gäller att angripa problemets grunder. Övriga åtaganden, som exempelvis att utveckla småskaliga lösningar för energi, vatten och avlopp i de glesa regiondelarna, är mer fokuserade på att mildra skadeverkningar genom att öka effektiviteten i olika tekniska system.