3.3 RUFS innehåll och effekter

RUFS åtaganden och struktur bedöms samlat innebära att regionen år 2030 har en påtagligt mindre miljöpåverkan än om regionen utvecklas enligt nollalternativet. Detta gäller såväl klimatpåverkan som transport- och energisystemens omgivningspåverkan. Även när det gäller befolkningens miljörelaterade hälsa blir påverkan mindre i planen, särskilt i fråga om trafiksäkerhet och dricksvattenkvalitet. Detta framgår tydligt när man studerar förslagen till åtaganden och regional struktur i RUFS 2010, enligt matrisen.

Samverkan mellan den regionala strukturens olika delar

Den föreslagna bebyggelsestrukturen, infrastrukturen och grönstrukturen i planen är en vidareutveckling av samrådsförslagets alternativ Tät. Detta alternativ har valts av klimat- och strukturskäl och därefter modifierats på flera sätt. Planförslaget karaktäriseras därför av hög täthet, centralitet och hög andel flerbostadshus.

Transportsystemet ska enligt planförslaget utvecklas med kollektivtrafiken som grund. Tillgängligheten till kollektivtrafiksystemet och stödet för flerkärnighet har fått ännu högre prioritet vid lokaliseringen av bostäder och arbetsplatser. Jämfört med samrådsförslaget planeras även en större andel av tillkommande bebyggelse utmed spårlinjer med kollektivtrafik, främst i de nordvästra och sydvästra delarna av länet.

I förslaget ingår fler satsningar på utbyggd och förbättrad kollektivtrafik, som prioriteras och i vissa fall genomförs före vägprojekt. I kritiska vägavsnitt prioriteras dock ökad vägkapacitet högt, vilket förväntas leda till att utsläppen minskar 2–4 gånger så mycket som vid trängsel.