3. Miljöpåverkan av energi- och trafiksystem med hänsyn till klimat och hälsa

Kapitlet sammanfattar miljökonsekvenserna av RUFS utställningsförslag där planen bedöms innebära betydande miljöpåverkan inom följande fokusområden:

  • regionens klimatpåverkan
  • transportsystemets omgivningspåverkan
  • energiförsörjningens och energianvändningens miljöpåverkan
  • befolkningens miljörelaterade hälsa.

De här fyra fokusområdena behandlades i den tidigare miljökonsekvensbeskrivningen var för sig, men har efter samrådet om RUFS 2010 bedömts ha starka samband sinsemellan. De har dessutom bedömts vara områden där det är särskilt angeläget att miljöaspekter integreras i planeringen på regional nivå, samt att åtagandena och miljöbedömningen följs upp. Ett område där planen kan antas ha särskilt stor potential att påverka är resandet, genom att den vill styra transportsystemets utveckling i regionen.