2.3 Tidigare övervägda strukturalternativ

Miljöbedömningen i samrådsskedet baserades på alternativen Tät respektive Fördelad med en planeringshorisont fram till år 2030. Alternativen skiljde sig åt i fråga om lokaliseringsstrategi för tillkommande bostäder och arbetsplatser, samt i satsningar på väg- och kollektivtrafik.

Som underlag för dessa alternativ genomfördes en studie av alternativa fysiska strukturer för Stockholms län och övriga östra Mellansverige till år 2050. Strukturerna studerades med hjälp av datorstödda modeller i en stegvis sök- och lärprocess, som också inkluderade dialog med kommuner, trafikhuvudmän och regionala aktörer. De alternativa fysiska strukturerna byggdes upp av tydligt urskiljbara kombinationer av trafiknät och lokalisering av bostäder och arbetsplatser.

Erfarenheterna från de jämförande översiktliga analyserna visade att Stockholmsregionen borde vidareutveckla den rumsliga strukturen enligt den regionala utvecklingsplanen från 2001. Man borde också ta fram och belysa effekterna av att strukturen blir tätare.  

Jämförelse mellan samrådsalternativen Tät och Fördelad

Miljökonsekvensbeskrivningen av samrådsmaterialet visade att den fysiska strukturen i alternativ Tät innebär en mer resurseffektiv markanvändning och mindre miljöpåverkan i flera avseenden, än alternativet Fördelad. Alternativ Tät ger bland annat färre bilresor och mindre utsläpp av växthusgaser samt ett bättre skydd av grönstrukturerna (rekreations-, kultur- och naturmiljövärden) av regional och nationell betydelse. Mot denna bakgrund har alternativ Tät valts som utgångspunkt för utställningsförslaget.