Studerade alternativ

Genom att jämföra förslaget till RUFS 2010 med ett nollalternativ, det vill säga en utveckling utan RUFS, blir det tydligt hur planens förslag till åtaganden, regional struktur och rumsliga förhållningssätt påverkar miljön. Nollalternativet visar en tänkt utveckling fram till år 2030 med samma befolkningstillväxt och ekonomiska utveckling som i utställningsförslaget, men utan att RUFS 2010 genomförs.

Följande avsnitt beskriver skillnaderna mellan nollalternativet och utställningsversionen av planen. Avslutningsvis omnämns även de alternativ till regional fysisk struktur som tidigare övervägts.