Uppföljningsaktiviteter vid rätt tillfällen

Genomförandet av planens åtaganden bör stämmas av regelbundet. Det ger möjlighet att löpande läsa av hur långt processen har kommit och när resultat är möjliga att se. Det är viktigt att fastställa 2010 som ett basår för att längre fram kunna konstatera förändringar, dra slutsatser om vad som medfört förändringen och vilken roll åtagandena har haft. En mer omfattande genomgång av planens genomförande bör ske en gång per mandatperiod.

Den första uppföljningen av resultaten kan rimligen göras tidigast ett par år efter det att planen vunnit laga kraft. Indikatorer som ger en bild av regionens utveckling oavsett åtgärder, bör däremot mätas löpande i den mån de enkelt kan hämtas ur offentlig statistik. Det kan till exempel handla om statistik för sysselsättning eller företagande. Uppföljningssystemet ska också ge tydliga signaler om när planens aktualitet behöver omprövas, och vilka områden och omprövningar som då kan vara aktuella. För att bedöma detta krävs en uppdaterad analys av skeenden i omvärlden.

Valet av indikatorer för uppföljning av resultat är inte en gång givet. Som en del i lärandet kan medverkande aktörer välja att komplettera, ändra eller ta bort indikatorer. Även för planeringsmålens indikatorer utgör dock 2010 ett basår.