Måluppfyllelse och jämförelseregioner

För att mäta måluppfyllelsen har indikatorerna grupperats utifrån RUFS  planeringsmål och åtaganden. Samma indikatorer har också grupperats utifrån ett antal teman som gör det möjligt att mäta regionens attraktionskraft ur ett målgruppsperspektiv. Följande teman har valts:

  • Arbetsmarknad
  • Bostäder
  • Företagande
  • Innovation
  • Resvanor och transport
  • Kompetens
  • Kultur och fritid
  • Trivsel och trygghet
  • Miljö
  • Utbildning

Måluppfyllelse och jämförelseregioner Uppföljningen av miljöbedömningen av RUFS 2010 inordnas i uppföljningssystemet för hela planen och samordnas där det är möjligt med Länsstyrelsens uppföljning av miljökvalitetsmålen.

Slutligen har ett antal regioner prioriterats för att möjliggöra jämförelser av Stockholmsregionens attraktivitet. Dessa regioner är: Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Helsingfors, Köpenhamn, München och Oslo.

Alla dessa regioner är så kallade LUZ-regioner (Larger Urban Zones), som har identifierats i projektet Urban Audit. Där samarbetar statistikbyråer i 27 länder med att samla in data om levnadsförhållandena i 300 europeiska städer. Samarbetet sker under överinseende av Eurostat. De prioriterade regionernas struktur och egenskaper liknar Stockholmsregionens. Det är viktigt att en mätning av regionens attraktivitet relaterar till visionen ”den mest attraktiva”, men ändå får en rimlig omfattning. Mätningen bör därför fokusera på hur Stockholmsregionen förhåller sig till de regioner som har den mest positiva utvecklingen på olika områden. Alla indikatorer ska alltså inte jämföras med alla tio regioner. Men för de prioriterade jämförelseregionerna bör en grunduppsättning indikatorer löpande följas upp.