Användbara indikatorer och metoder

Styr- och uppföljningssystemet ska göra det möjligt att på ett strukturerat och systematiskt sätt samla in och tillgängliggöra information som speglar situationen i regionen. Det sker med hjälp av indikatorer. Indikatorerna ska illustrera nuläge, genomförande och resultat. Indikatorerna bör också möjliggöra jämförelser med andra regioner, eftersom visionen är att Stockholmsregionen ska bli den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Här blir Lissabonindikatorerna, som tagits fram inom EU, och miljöindikatorerna viktiga, liksom valet av regioner i Europa att jämföra med.

En viktig förutsättning för att kunna använda indikatorer är att målen är mätbara, eller att det finns en riktningsangivelse. Givet RUFS omfattning och förekomsten av komplexa begrepp, är det inte möjligt att finna lämpliga indikatorer för samtliga planeringsmål och åtaganden. Indikatorerna behöver därför kompletteras med andra former av uppföljning, där man använder exempelvis kvalitativa metoder.