Uppföljning och lärande under planperioden

Att förflytta sig från nuläge till ett önskvärt framtida läge kräver en regelbunden uppföljning av genomförande och resultat. Uppföljningen syftar därför till att skapa en effektivare styrning och ett ökat lärande för alla aktörer som arbetar med att förverkliga RUFS.

Utgångspunkten är att kunna besvara fyra grundläggande frågor utifrån RUFS åtaganden och planeringsmål:

  • Vad gör regionens aktörer för att förverkliga ambitionerna i RUFS?
  • Hur går det för regionen?
  • Vilka är miljöeffekterna av RUFS?
  • Hur presterar regionen i förhållande till andra europeiska storstadsregioner?

För att fungera kräver uppföljningen medverkan och insatser från flera aktörer i regionen. Samtidigt blir uppföljningen en gemensam resurs som många kan nyttja. Uppföljningen av RUFS 2010 kommer successivt att finnas tillgänglig på Regionplanekontorets hemsida.