Uppföljning av betydande miljöpåverkan

Syftet med uppföljning är att Regionplanenämnden och Länsstyrelsen tidigt ska få kunskap om de miljöeffekter som genomförandet av planen medför. Uppföljningen ska göras för att tidigt få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats, för att vidta lämpliga avhjälpande åtgärder. Det är också viktigt att följa upp den negativa betydande miljöpåverkan som identifieras som sannolik eller möjlig vid framtagandet av MKB:n, för att vid behov vidta nya åtgärder eller förstärka redan vidtagna åtgärder och därigenom undvika eller reducera betydande negativ miljöpåverkan.

Uppföljningen kan även bidra till att identifiera möjligheter att reducera negativ miljöpåverkan som inte är betydande eller ytterligare förstärka den eventuella positiva miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. Vidare kan uppföljningen förbättra kunskapen om samband mellan åtgärder, effekter och konsekvenser samt olika skyddsåtgärders effektivitet.

Ansvaret för uppföljning

Ansvaret för uppföljningen har Regionplanenämnden och länsstyrelsen. Det inbegriper även det ekonomiska ansvaret för uppföljningen. Själva  genomförandet av uppföljningen kan helt eller delvis utföras av kommuner eller övriga regionala aktörer.

Planens övergripande och sammanhållande funktion för operativt inriktade program kommer att prägla systemet för uppföljning. RUFS-processen avses bidra till att en effektiv och ändamålsenlig struktur för program och insatser kan initieras och etableras.

Planens åtaganden anger vad som ska göras för att uppnå planeringsmålen. Vissa åtaganden berör i huvudsak en enda aktör. Då räcker det med att denna aktör gör sitt för att åtagandet ska förverkligas. Många gånger krävs dock att flera aktörer medverkar till att genomföra ett åtagande. På områden där det är särskilt angeläget att få till stånd insatser som involverar flera aktörer är det lämpligt att ta fram särskilda handlingsprogram för genomförandet av RUFS.

När förslag till handlingsprogram initieras som en del av RUFS-processen, ska de kunna komplettera de program som redan drivs i regionen och bidra till att områden med oklara samverkansformer klaras ut.

Miljöeffekterna ingår i uppföljningen av hela planen

Uppföljningen av miljöbedömningen av RUFS 2010 inordnas i  uppföljningssystemet för hela planen och använder sig där det är möjligt av Länsstyrelsens uppföljning av miljökvalitetsmålen. Uppföljningssystemet beskrivs på sid 229 i plandokumentet.

För uppföljningen av miljöbedömningen har ett antal indikatorer tagits fram som ska följas upp. De är i huvudsak desamma som dem som användes i utvärderingen av utställningsförslaget och redovisades i tillhörande MKB. Flera av dessa indikatorer sammanfaller med de indikatorer som används för uppföljning av planeringsmålen och åtagandena i planen.