Jämförelse mellan samrådsalternativen i Tät och Fördelad i MKB:n

Miljöbedömningen av samrådsmaterialet utvärderade de båda alternativen utifrån särskilda bedömningskriterier och nyckelindikatorer. För alternativ Tät bedömdes den fysiska strukturen vara mer resurseffektiv och medföra mindre miljöpåverkan i flera avseenden, jämfört med alternativ Fördelad. Alternativ Tät ger bland annat förutsättningar för färre bilresor och mindre utsläpp av växthusgaser samt för skydd, bevarande och utveckling av grön struktur (rekreations-, kultur- och naturmiljövärden) av regional och nationell betydelse.

Mot bakgrund av dessa fördelar och remissinstansernas synpunkter valdes en fördelning av bostadstillskottet som innebar en sammanvägning av alternativen Tät och Fördelad och som ligger närmast Tät. Detta blev den huvudsakliga utgångspunkten för utställningsförslag och slutlig plan. Motiven utvecklas vidare i Motiv för den slutliga planen, som du kan läsa om till vänster i navigeringen.