Två alternativ i samrådsfasen

I samrådsförslaget presenterades två alternativa fysiska strukturer. Alternativ Fördelad syftade till goda utvecklingsmöjligheter i alla regiondelar, där hänsyn tas till utvecklingen under de senaste åren, liksom till förändringar i kommunernas översiktsplaner.

Alternativ Tät medför att en större andel av bostadstillskottet skulle tillkomma i regioncentrum. Stockholmsregionens inre delar skulle präglas av hög täthet, energieffektivitet och tillgänglighet med spårbunden kollektivtrafik. I de yttre delarna skulle merparten av den nya bebyggelsen förläggas i goda kollektivtrafiklägen och nära kommunala VA-anläggningar.

Transportsystemet ska stödja bebyggelsestrukturen. Därför fanns skillnader även i transportsystemen mellan alternativ Fördelad och Tät. I tabell 9 visas bebyggelsetillskottets fördelning mellan regioncentrum, inre och yttre förortskommuner i de bägge alternativen.