Utvärdering av alternativen och överväganden

Skillnaderna mellan strukturerna/ansatserna avsåg principer för lokalisering av tillkommande bebyggelse, utbyggnader av spårnäten samt variationer i trafikering. Alternativen utvärderades med hjälp av nyckelindikatorer som avspeglar målen för regionens utveckling och några av grunderna för miljöbedömning, såsom tillgänglighet, energi- och resursåtgång, täthet samt markanspråk.

De tätare alternativen visade på flera fördelar. Bättre förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning, lägre transportarbete med bil, lägre utsläpp av växthusgaser och mindre anspråk på regionens grönstruktur är positiva effekter av en tätare struktur. Högre tillgänglighet till arbetsplatsområden och kortare restider är också viktiga aspekter som talar för den täta strukturen. De täta alternativen ger även mindre åtgång av obebyggd mark än de mindre täta ”Spridd” och ”Stationssamhällen”.